Algemene voowaarden

Welkom bij nfdo.nl, de website van de Nederlandse Federatie Dierenopvang Organisaties (NFDO). Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met deze Algemene Voorwaarden. Lees deze voorwaarden zorgvuldig door voordat u onze diensten gebruikt.

1. Definities

  • Website: De website van NFDO, te vinden op www.nfdo.nl.
  • Gebruiker: Elke persoon die de website bezoekt of gebruik maakt van de diensten van NFDO.
  • Diensten: Alle door NFDO aangeboden diensten, inclusief maar niet beperkt tot informatievoorziening, advies, en ondersteunende diensten aan dierenopvangcentra.

2. Toepasselijkheid
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik van de website en op alle diensten die door NFDO worden aangeboden. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen bindend indien schriftelijk bevestigd door NFDO.

3. Informatievoorziening
NFDO streeft ernaar om actuele en nauwkeurige informatie te verstrekken. Echter, NFDO geeft geen garanties omtrent de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie op de website. Gebruiker erkent dat het gebruik van de informatie op eigen risico is.

4. Gebruik van de Website
Gebruiker verbindt zich ertoe de website niet te gebruiken voor onrechtmatige of schadelijke doeleinden. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, het uploaden van virussen of ander schadelijk materiaal, het verspreiden van spam, of het plegen van inbreuken op intellectuele eigendomsrechten.

5. Intellectuele Eigendom
Alle content op de website, inclusief teksten, afbeeldingen, logo's, en video's, is eigendom van NFDO of van derde partijen die toestemming hebben gegeven voor gebruik. Het is verboden om deze content zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van NFDO te kopiëren, distribueren of anderszins te gebruiken.

6. Privacy
NFDO hecht veel waarde aan de privacy van haar gebruikers. In ons Privacybeleid, beschikbaar op de website, wordt uitgelegd hoe wij omgaan met persoonlijke gegevens die via de website worden verzameld.

7. Aansprakelijkheid
NFDO is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van de website of de diensten, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van NFDO. In geen geval is NFDO aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst of schade door bedrijfsstagnatie.

8. Links naar Derden
De website kan links bevatten naar websites van derden. NFDO is niet verantwoordelijk voor de inhoud of het privacybeleid van deze websites en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van deze websites.

9. Wijzigingen
NFDO behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden op elk moment te wijzigen. Wijzigingen zullen op de website worden gepubliceerd en treden in werking bij publicatie. Gebruikers wordt aangeraden om regelmatig de Algemene Voorwaarden te raadplegen.

10. Toepasselijk Recht
Op deze Algemene Voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met deze voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar NFDO is gevestigd.

11. Contact
Voor vragen of opmerkingen over deze Algemene Voorwaarden kunt u contact met ons opnemen via info@nfdo.nl.

Door gebruik te maken van onze website, erkent u deze Algemene Voorwaarden te hebben gelezen, begrepen en ermee akkoord te gaan.

>