Klachtenregeling

De NFDO beschouwt klachten als een kans om de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren, zodat we u als lid/ klant beter kunnen adviseren. Om u te verzekeren van een goede afhandeling van uw klacht heeft de NFDO een klachtenprocedure.
We vinden het belangrijk dat uw visie op de klacht gehoord wordt en dat klachten snel  worden  afgehandeld.


Onder een klacht verstaan wij:

Iedere melding van een lid/ klant,

 • waaruit blijkt dat niet aan diens verwachting is voldaan en
 • die niet het karakter heeft van een snel te verhelpen misverstand of gebrek aan informatie,
 • waarvan het duidelijk is, gelet op de teleurstelling bij de klant, dat dit aandacht verdient (op een hoger niveau) in de organisatie van de NFDO.

Klacht indienen

Klachten over (de leden van) de NFDO kunt u schriftelijk of per e-mail indienen. Onze contactgegevens zijn:

NFDO
Akkerwinde 24
2951 HB, Alblasserdam
E-mail: info@nfdo.nl
 
U ontvangt binnen twee werkdagen een ontvangstbevestiging.


 • Behandeling
  Anonieme klachten worden niet in behandeling genomen.
  Klachten over één van de aangesloten leden van de NFDO worden alleen in behandeling genomen, indien de klacht eerder (schriftelijk)  is ingediend bij het aangesloten lid en u er met het aangesloten lid niet uitkomt.
 • Onderzoek
  Uw klacht wordt onderzocht door de verantwoordelijke functionaris binnen de NFDO. Deze verzamelt relevante informatie en kan voor een toelichting contact met u opnemen. We passen hoor en wederhoor toe, dus er zal ook altijd gesproken worden met de persoon of personen die met de klacht te maken hebben en/of contact worden opgenomen met de organisatie waarover de klacht gaat.
 • Uitspraak
  Op basis van de verzamelde informatie komen we tot een uitspraak. Uiteraard wordt de uitspraak gemotiveerd. U ontvangt een bevestiging van de uitspraak, schriftelijk of per e-mail. Indien de klacht (deels) gegrond is, wordt aangegeven welke verbeteracties de NFDO en/of het aangesloten lid gaat uitvoeren.
 • Bezwaar
  Indien u niet tevreden bent over de uitspraak, dan kunt u binnen één maand schriftelijk of per e-mail bezwaar indienen bij de voorzitter van de NFDO. U wordt dan uitgenodigd om uw bezwaar mondeling toe te lichten. Binnen één maand na dit gesprek ontvangt u van de voorzitter schriftelijk bericht over de uitspraak.

  Op onze werkzaamheden is het Nederlands recht van toepassing.
  Indien u het niet eens bent met de uitspraak van de voorzitter, is in geval van geschillen de kantonrechter van het kanton, waaronder de vestigingsplaats van de NFDO of van het NFDO-lid (als het een geschil met een NFDO-lid betreft) ressorteert, bevoegd uitspraak te doen.
 •  
  >